Gratis verzending bij orders boven de € 120 in NL Meer informatie

Go to account settings

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je meer informatie over onze service m.b.t. garantie en klachten.

Tevredenheidsgarantie

Re-issue heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Voor onze consumenten hanteren wij een zichttermijn van 14 dagen. Als je aanko(o)p(en) niet aan jouw verwachtingen voldoen kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de koop ontbinden, door het artikel in nieuwe staat en voorzien van alle labels te retourneren. Je ontvangt dan het reeds betaalde bedrag retour. Het is uiteraard wel toegestaan de sneakers en of kleding & accessoires eerst te passen. Als je een artikel wilt ruilen voor bijvoorbeeld een andere maat of kleur, kun je het artikel op dezelfde wijze retourneren. Bekijk voor meer informatie over ons retourbeleid onze delivery information.

 

Wat moet ik doen als ik het verkeerde product heb ontvangen?

Wij behandelen je bestelling met zorg. Desalniettemin is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Als je een artikel hebt ontvangen dat je niet hebt besteld kun je contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] Wij zorgen er dan voor dat je zonder extra kosten het correcte artikel zult ontvangen.

 

Zit er garantie op mijn producten?

Re-issue garandeert je wettelijke rechten op een artikel conform de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Dit doen wij, afhankelijk van je artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Daarnaast gelden voor bepaalde producten fabrieksgaranties. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via in [email protected]

 

Wat moet ik doen als een product beschadigd blijkt te zijn?

Als je bestelling beschadigd is tijdens de verzending, kun je contact opnemen met onze klantenservice via [email protected]

 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Als je een klacht hebt over onze artikelen kun je contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] of via het contactformulier. Wij zullen je klacht binnen 24 uur in behandeling nemen.

Mocht je direct meer informatie willen met betrekking tot jouw product of het aankoopproces , neem dan contact op met onze winkel. Kijk voor de exacte openingstijden onder het kopje ‘Store’:

Re-issue Tilburg - 013-5447664

De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle transacties die plaats vinden in de online winkel Re-issue. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt. 

 

Artikel 1

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

 

Artikel 2

Identiteit van de ondernemer Re-issue. Vestigings- & bezoekadres: Telefoonstraat 41 5038 DN Telefoonnummer: 013-5447664 Bereikbaarheid: maandag tot en met zaterdag van 10.00 – 18.00 E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: 18079084 BTW-identificatienummer: NL152136836.B01

 

Artikel 3

Wijziging voorwaarden. Re-issue behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Re-issue. 

 

Artikel 4

Assortiment. Alle producten die door Re-issue worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. 

 

Artikel 5

Beschikbaarheid. Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Re-issue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

 

Artikel 6

Transport. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Re-issue. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Re-issue kunnen worden uitgesloten. 

 

Artikel 7

Levering. De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Re-issue overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Re-issue te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan Re-issue te melden. 

 

Artikel 8

Retour. Re-issue behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Re-issue of de leverancier van het artikel) is beschadigd. De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product niet retourneren. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de (onbeschadigde) originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper. 

 

Artikel 9

Garantie. Re-issue garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Re-issue is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Re-issue. Re-issue is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Re-issue, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Re-issue zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. De consument is gehouden Re-issue te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Re-issue mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Re-issue te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Re-issue zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument. 

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid. Re-issue is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Re-issue iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Re-issue als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer). 

 

Artikel 11

Pre-order. Producten Pre-order producten worden meteen verstuurd als deze zijn afgeleverd bij Re-issue. Re-issue is niet verantwoordelijk voor de exacte release en lever datum van een pre-order product. Pre-order producten kunnen niet worden geannuleerd na betaling van het desbetreffende product. Re-issue is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van een pre-order product.

Blijf in contact

Geen zorgen, we zullen niet spammen

Winkelmandje — 0

You cart is currently empty

Inloggen

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »